Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

1. Katarzyna Demczuk-Romanowska – przewodnicząca
2. Andrzej Szołtysik - zastępca przewodniczącego
3. Joanna Czajkowska
4. Bożena Ptaś - protokolantka
5. Monika Mucha
6. Błażej Biernat
7. Ewa Dudek


Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
(wypis z statutu szkoły)

a) dydaktyczny i wychowawczy poziom zespołu szkół,
b) realizuję zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
c) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
d) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym,
e) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych,

dyrektor także:
a) powołuje i odwołuje wicedyrektorów oraz kierowników sekcji po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
d) sprawuje nadzór nad pracownikami administracji i obsługi szkoły,
e) decyduje w sprawach zatrudnienia w zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
f) przyznaje nagrody oraz wymierza  kary porządkowe nauczycielom i innych pracownikom szkoły,
g) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
h) skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie,


Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym zespołu szkół złożonych z wszystkich nauczycieli, pracujących w oparciu o wewnętrzny regulamin rady pedagogicznej, działającym w granicach kompetencji w określonych ustawach i statucie a w szczególności:
(wypis z statutu szkoły)

a) zatwierdza plan pracy zespołu szkół,
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole szkół,
d) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów zgodnie ze statutem,
e) opiniuję organizację pracy zespołu szkół,
f) opiniuje projekt planu finansowego zespołu szkół,
g) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
h) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
i) opiniuje wnioski w sprawach indywidualnego programu lub toku nauczania,
j) może występować z wnioskiem do organu prowadzącego zespołu szkół o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej,
k) przygotowuje projekt statutu zespołu szkół lub jego  zmian,

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information